Muzeum

Vedrovice jsou významné četnými archeologickými nálezy z období neolitu. Lokality se nachází v obci a přilehlém okolí, zejména na úpatí lesního komplexu Krumlovský les.

Unikátní naleziště středoevropského neolitu asi 6000 až 4000 let př. n. l.

Nálezy poutají pozornost odborníků již řadu let. Doloženo je osídlení kultur lidu s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou.

Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá oblast Vedrovic již od 60. let 20. století. V letech 1961–1989 realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích na katastru Vedrovic „Za dvorem“ a „Široká u lesa“. Výzkum byl zaměřený na osídlení z období neolitu, nalezeno však bylo i osídlení z období paleolitu, eneolitu, z mladší doby bronzové i z pozdního středověku.

V období 1961–1974 odkryl dr. Vladimír Ondruš, archeolog Moravského zemského muzea, v trati „Široká u lesa“ sídliště kultury s lineární keramikou (LnK) s půdorysy dlouhých kůlových domů, pecí, sídlištních objektů a 12 kostrových pohřbů v sídlištních jámách. V letech 1975–1982 bylo v severní části trati „Široká u lesa“ prozkoumáno unikátní a v té době ve střední Evropě zcela ojedinělé pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou. Dále se výzkumem zabývala i dr. Alena Humpolová.

Nálezy z výzkumů prošly řadou odborných posouzení a antropologických expertíz, především dr. Jana Jelínka a dr. Marty Dočkalové. Realizováno bylo rozsáhlé datování radiokarbonovou metodou kosterního materiálu „Široká u lesa“ a „Za dvorem“, které řadí nálezy z vedrovické nekropole do shodného časového údobí okolo 5200 př.n.l.

Vedrovice v jistém smyslu sloužily jako průchozí komunita, v níž se mísily kulturní tradice se vzdálenými krajinami, a proto nemají v ČR a střední Evropě obdobu.


IMG-4004

Krumlovský les

Krumlovský les je jednou ze známých lokalit v kruhu odborníků. Naleziště po těžbě kamene rohovce se nachází mezi Vedrovicemi a Moravským krumlovem obehnané oborou. Kámen se tvořil již v druhohorním jurském moři. Dále na tuto vrstvu byly naváty spraše (cihlářsé hlíny), ve kterých se dochovaly pozůstatky po prvním osídlování krajiny.
Možná s přestávkami trvala těžba 7500 let. Z tohoto kamene lidé vyráběli své nástroje, protože byl dobře opracovatelný a také s ním obchodovali. Proč ale lidé dobývali tento kámen i v době, kdy znali bronz a železo je dodnes záhadou.
Dnes se výzkumem zabývá doc. Martin Oliva.

IMG-4018

Venkovská stodola

Venkovská stodola poutá pozornost exponáty z doby přelomu 19. a 20. století z tématiky venkova.
Návštěvníci mouhou vidět staré zemědělské stroje např. mlátička, selský vůz, koňský pluh, dále pak řemeslné nástroje - truhlářství, kovářství a také předměty denní potřeby selské jizby a dvora.
Exponáty získala do své sbírky nejprve sama obec Vedrovice a předala je do sbírek muzea.
I nadále se nebráníme rozrůstání sbírky z darů a zapůjčení od občanů.

V muzeu jsou ke shlédnutí dvě expozice celoročně a jedna sezónně:

  • Vedrovice před 6000 lety - o životě zemědělců, o pohřbívání 
  • Krumlovský les - těžba kamene rohovce 
  • sezónně: Venkovská stodola

Pro malé i velké nadšence historie máme připravenou Hledačku z informací získaných v muzeu. Kdo ji celou dohledá a najde správné odpovědi, získá odměnu. Bližší informace přímo v muzeu.

neoliticka-zena-Snaselova-Apredmety-venuseJméno naší vedrovické venuše je po losování - GÁBINA. 


Vstupné:
Dospělí                                               50 Kč              
Dítě od 6 do 15 let                             30 Kč
Rodina (2 dospělí + 2 děti)              120 Kč
ZTP, senioři                                       30 Kč
Dítě do 6 let                                    zdarma
 

Aktualizováno 1.3.2024