Přírodní památka Šidlovy skalky

Lokalita se stepní vegetací. Součástí Geocashing.

Přírodní památka ŠIDLOVY SKALKY


LOKALITA: k.ú. Olbramovice
ROZLOHA: 1,21 ha
Vyhlášeno v roce 1998

Zařazeno v GEOCACHIG.


e3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpg


Lokalita leží v prostoru lomu Leskoun, je obklopena akátovými porosty. Fragmenty acidofilní
stepní a teplomilné vegetace se vyskytují na granodioritových skalkách.
Mezi druhy lze nalézt vřes obecný, kručinku chlupatou, kostřavu valiskou, kavyl sličný, trávničku obecnou, smil písečný, aj. Na mělkých půdách se vyskytuje mimo jiné druhy kostřava sivá, křivatec český, na hlubších roste kakost krvavý a růže bedrníkolistá.
Lokalita je potlačována invazním akátem a negativně působí těžba v lomu.

 

Na otevřených místech se objevují ostrůvky keříčkové teplomilné vegetace s vřesem obecným (Calluna vulgaris), kručinkou chlupatou (Genista pilosa), ostřicí nízkou (Carex humilis), kostřavou ovčí (Festuca ovina), kostřavou walliskou (Festuca valesiaca) a ovsířem lučním (Avenula pratensis). V těchto porostech najdeme kavyl sličný (Stipa pulcherrima), trávničku obecnou (Armeria vulgaris), zlatovlásek obecný (Linosyris vulgaris), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera) a smil písečný (Helichrysium arenarium). Na velmi mělkých půdách vystupuje kostřava sivá (Festuca glauca), kterou doprovází křivatec český (Gagea bohemica), na hlubších půdních profilech jsou kolonie kakostu krvavého (Geranium sanguineum) a růže bedrníkolisté (Rosa pimpinellifolia). Značné plochy zabírají porosty trnovníku akátu a nálety hlohu a růže šípkové. Zejména na místech po odstraněných akátech se šírí ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius).

Na rostlinná společenstva je vázána řada vzácných druhů hmyzu. Byl zde prokázán napr. výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa), ploskoroha pestrého (Libelloides macaronicus), krajníka pižmového (Calosoma sycophanta), roháče obecného (Lucanus cervus), martináče hrušňového (Saturnia pyri) a jiných druhů bezobratlých. V území hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio).

(Zdroj: Chráněná území ČR, svazek IX. Brněnsko, okres Znojmo; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007)

35ae03b1-6ba6-4841-a90a-e48b943bb0da.jpge3c3f13c-6684-40e4-aced-aff8cbc8074d.jpge625acc8-67bf-4b7e-9f98-42af591bc338.jpg


cz en de

Dnes je 24. zaří 2021

Svátek má Jaromír

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG