Kopec Leskoun

Tento kopec býval cílem řady turistů i díky své historii a tajemnu, které ukrýval. Dnes zde probíhá těžba kamene a rysy kopce se zcela změnily.

kamenolom-lesk.jpgleskoun.jpgleskoun-u-cesty.jpgleskoun-lom.png

 

Kopec Leskoun s bývalým hradiskem


katastr. úz. Olbramovice


Dnes rozsáhlá těžba kamene Českomoravský štěrk a.s.


DĚJINY

Provedené výzkumy nejsou sice stále komplexně vyhodnoceny, nicméně předběžně lze vnější opevnění tvořené podle provedeného výzkumu čelní kamennou zdí, za níž se nacházelo těleso s dřevěnou konstrukcí a sypaný násep, datovat do podolské kultury z pozdní doby bronzové. V západní části byl pak vnitřní obloukovitý val opět s kamennou čelní zdí a vnitřní kamennou konstrukcí řazen do úněticko-věteřovského období straší doby bronzové a vnější val do horákovské kultury z doby halštatské. U vnitřního opevnění byla mimo jiné i částečně zkoumána brána nálevkovitého půdorysu. Osídlení lokality podle publikovaných údajů náleželo dále mladší a pozdní době kamenné a velatické fázi kultury podunajských popelnicových polí z mladší doby bronzové. Aniž byla lokalita kdy přesně zmapována a podrobena plošnému archeologickému výzkumu začala na lokalitě již od roku 1927 probíhat těžba kamene. Od počátku šedesátých let 20. století, kdy byl vymezen první dobývací prostor pokračuje nepřetržitá těžba kamene. Záchranné výzkumy Archeologického ústavu v Brna a Moravského zemského muzea v Brně, které při provozu kamenolomu a nedostatečném finančním krytí v 60.- 80. letech měly jen omezený a sondážní charakter. V roce 1980 byl na východní straně V. Dohnalem zjištěn poslední pozůstatek valové fortifikace. Počátkem 90. let. byl na lokalitě proveden zjišťovací archeologický výzkum, který byl podkladem pro upřesnění rozsahu lokality. Lokalita byla vymezena po úpatí masivu Leskouna. Dále bylo možno konstatovat, že nejdůležitější části hradiska (plochy vymezené fortifikací) jsou již zcela zničeny kamenolomem a další viditelné terénní relikty již na hradisku nejsou patrné. Na lokalitě byly vymezeny dva dobývací prostory (I. v roce 1959 a II. v roce 1979). Rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Brně čj. 3435/04 ze dne 17. 6. 2004 byly oba stanovené dobývací prostory sloučeny. Název dobývacího prostoru: OLBRAMOVICE, evidenční číslo 7 0037, plošný rozsah: 0,520682 km2 . Pro ochranu zbývající části výhradního ložiska Olbramovice, ležící mimo dobývací prostor Olbramovice, bylo ONV ve Znojmě dne 28.3.1980, pod č.j. výst. 151/80-Pl/va vydáno Rozhodnutí č 24/80 o ochraně ložiska granodioritu. Dle § 43, zák.č. 44/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů je území vymezené tímto rozhodnutím, společně s územím vymezeným stanoveným dobývacím prostorem Olbramovice považováno za chráněné ložiskové území dle § 16, zák.č. 44/1988 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, čímž je zajištěna ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Vzhledem k těmto faktům lze konstatovat, že lokalitu vymezenou v roce 1993 (po úpatí Leskouna) je v současné době možno klasifikovat pouze jako území s archeologickými nálezy.

 

Zdroj: Národní památkový ústav.


cz en de

Dnes je 2. července 2022

Svátek má Patricie

© 2010 | Muzeum a informační centrum Vedrovice | created by Autograph, Admin-NG